De NRP

Nationale Raad voor de Productiviteit

De Nationale Raad voor de Productiviteit heeft als opdracht onderzoek te voeren naar het verloop van de productiviteit en het concurrentievermogen in België alsook naar de weerslag en de implementatie van de aanbevelingen die door de Europese instellingen ter zake zijn geformuleerd.

Oprichting van de Raad

Voortbouwend op het rapport “De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie” van de vijf voorzitters (22 juni 2015), heeft de Raad van de Europese Unie op 20 september 2016 een Europese aanbeveling aangenomen, waarbij lidstaten werden aangemoedigd om een Nationale Productiviteitsraad op te richten. De oprichting ervan moet helpen om het concurrentievermogen duurzaam te versterken, zodat de economieën meer schokbestendig zijn en daardoor sneller kunnen herstellen na economische schokken. De rol van de Productiviteitsraden is volgens de aanbeveling om het concurrentievermogen in brede zin te analyseren, de kennisbasis te verbeteren en het nationale debat te voeden wat moet leiden tot een sterker “eigenaarschap” noodzakelijk voor het beleid en de hervormingen op nationaal niveau.

In België werd de Nationale Raad voor de Productiviteit officieel geïnstalleerd op 14 mei 2019, volgens de wet houdende oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit van 25 november 2018.

Opdracht van de Raad

De Nationale Raad voor de Productiviteit van België wordt belast met de opdracht om:

 • diagnoses op te stellen en analyses uit te voeren van de ontwikkelingen van de productiviteit en het concurrentievermogen;
 • analyses uit te voeren van de beleidsuitdagingen op het gebied van productiviteit en concurrentievermogen;
 • de gevolgen van beleidsopties in de genoemde domeinen te evalueren.

Bij het uitvoeren van deze opdrachten onderhoudt de Nationale Raad voor de Productiviteit contacten met de raden voor de Productiviteit van andere Europese lidstaten, en kan hij tijdig openbare mededelingen doen, passende toegang tot informatie krijgen bij overheidsdiensten en belanghebbenden raadplegen.

De Nationale Raad voor de Productiviteit voert zijn opdrachten uit in het kader van het Europese Semester, meer bepaald door de Europese Commissie bij te staan bij het verzamelen van gegevens, en bij het bijstaan van de regeringen bij de opstelling van het Nationale hervormingsplan.

Eenmaal per jaar publiceert de Nationale Raad voor de Productiviteit zijn jaarverslag.

Samenstelling van de Raad

De Nationale Raad voor de Productiviteit wordt geleid door een Bureau, samengesteld uit:

 • een voorzitter, voorgedragen door het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en
 • twee vicevoorzitters, waarvan een voorgedragen door de Nationale Bank van België (NBB) en een door het Federaal Planbureau (FPB).

Het Bureau legt de agenda van de vergaderingen vast, net als de weerhouden onderwerpen die zullen worden bestudeerd door de Raad.

De Nationale Raad voor de Productiviteit telt 12 leden, zes op federaal niveau en zes op gewestelijk niveau :

 • Siska Vandecandelaere (CRB)
 • Luc Denayer (CRB)
 • Catherine Fuss (NBB)
 • Tim Hermans (NBB)
 • Chantal Kegels (FPB)
 • Joost Verlinden (FPB)
 • Caroline Ven (Vlaams Gewest)
 • Joep Konings (Vlaams Gewest)
 • Marcus Dejardin (Waals Gewest)
 • Micael Castanheira (ULB)
 • Koen Declercq  (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

De vervanging van het tweede lid van het Waalse Gewest is aan de gang.

De FOD Economie verzorgt het Secretariaat van de Raad en zijn Bureau.

De leden van de Raad en van het Secretariaat worden aangewezen door de Koning.